درجه حفاظت یا IP چیست

کد های حفاظت IP محافظت تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ اجسام جامد و آب

13

حفاظت تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ اجسام خارجی و آب Ingress Protection

حفاظت تجهیزات الکترکی در برابر نفوذ اجسام خارجی و آب در  استانداردIEC کد حفاظت   (IP بین المللی حفاظت)از کدهای IP برای تعریف محافظت در برابر برخورد اشیاء جامد خارجی وآب با اثرات مضر استفاده می کند . استاندارد IEC60529 به نحوه تست و کد های مربوط به حفاظت IP می پردازد . نظر به اینکه  برای تعیین کد IP کلیه تجهیزات از ضمیمهB   استاندارد  IEC استفاده می شود. به این صورت استاندارد برای استفاده از کدهای IP دستورالعمل هایی را به کمیته های فنی ارائه می دهد. محافظت در برابر ورود اشیاء جامد خارجی و همچنین نیز به عنوان مشخصه ای  برای تعیین محافظت در مقابل تماس تصادفی با قسمتهای برق دار استفاده می شود و بنابراین هدف ارائه دو سرویس متفاوت اما مرتبط است.

 تفسیر کد IP

بر اساس ویرایش دوم  IEC60529  کد IP تعریف شده در  درجه  حفاظت ارائه شده توسط  (کد IP) شامل 2 عدد و 2 حرف اضافی انتخابی است.

رقم دهگان که بعد IP قرار می گرد داری بازه ای بین 0 تا 6 است . این رقم مشخص کننده میزان حفاظ تجهیز یا وسیله الکتریکی در مقابل نفوذ جامدات است . این جامدات از اجسام بزرگ گرفته به اتدازه ای با قطر 5 سانتی گرفته تا گرد و غبار بسیار ریز را شامل می شود.

مفهوم اعداد کد IP

رقم دهگان :

بدون هیچ گونه حفاظت=0

برای اجسام بیشتر از 5 سانتی متر حفاظت دارد =1

برای اجسام بیشتر از 1.25 سانتی متر حفاظت دارد =2

برای اجسامی مثل سیم و کابل بیش از 2.5 میلیمترحفاظت دارد =3

دارای حفاظت برای اجسام بالای 1 میلیمتر =4

دارای حفاظت در برابر گرد و خاک ( اما باز هم امکان نفوذ هست که نیازمند فن میباشد ) =5

دارای حفاظت بالا ، حتی در برابر گرد و خاک ( بالاترین و کاملترین حفاظت ) =6

رقم یکان :

بدون هیچ گونه حفاظت =0

حفاظت در برابر ریزش و پاچش آب به صورت عمود =1

حفاظت در برابر ریزش و پاچش آب نهایتا تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود =2

حفاظت در برابر ریزش و پاچش آب نهایتا تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود  =3

دارای حفاظت در کل 360 درجه =4

دارای حفاظت در برابر نفوذ پذیری آب با فشار ( فشار 30 کیلو پاسکال / سطح مقطع نازل 6.3میلیمتر) =5

دارای حفاظت در برابر نفوذ پذیری آب با فشار( فشار 100 کیلو پاسکال / سطح مقطع نازل 12.5میلیمتر) =6

حفاظت حتی در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 1 متر =7

حفاظت در برابر غوطه ور شدن تا هر عمقی =8

البته می توان حروف را هم به این مجموعه اضافه نمود که در جدول زیر جزئیات آمده است.

جدول کدهای IP
جدول کدهای IP
جدول ارقام و تعاریق کد حفاظتی IP
جدول ارقام و تعاریق کد حفاظتی IP

 

همچنین حروفی مانند :

محافظت در برابر برخورد پشت دست   =A

محافظت در برابر برخورد انگشت    =B

محافظت در برابر برخورد ابزار        =C

محافظت در برابر برخورد سیم       =D

 

کد IK  به عنوان حفاظت در برابر ضربه هم به این کدها اضافه شده است که مطابق جدول زیر تعریف می شود .

کد های حفاظت در برابر ضربه IK
کد های حفاظت در برابر ضربه IK

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.