مرور برچسب

ساختمان فیوز ها

آشنائی با فیوز های خودرو

فیوز های خودرو مقدمه: فیوزها بخش مهمی از مدارهای الکتریکی بشمار می روند که در مدار های برق خودرو نیز این مسئله صادق است .FUSE در عمل نقش حفاظت از مدار و مصرف کننده را بر عهده دارد . که در شرایط غیر طبیعی مانند اتصال کوتاه یا اضافه بار عمل…